Belostotskaya G

Belostotskaya G

Belostotskaya

Galina B

E-Mail:  gbelost@mail.ru

Articles

Korotkov S, Nesterov V, Belostotskaya G, Braylovskaya I, Novozhilov A, Sobol K / Influence of Tl(+) on the Ca(2+) and Na(+) movement across rat neonatal cardiomyocytes and rat heart mitochondria membranes / Ukr. Biochem. J. 2020 92(1) : 41-55
DOI