Burdygin A

Burdygin A

Burdygin

Anton I

Articles

Nesterov V, Burdygin A, Nesterov S, Ivanov K, Korotkov S, Sobol K, Shemarova I / Pecularities of Cardiohemodynamics and its Autonomic Regulation in Elderly People / J Evol Biochem Phys 2019 55(6) : 483-492
DOI