Braylovskaya I

Braylovskaya I

Braylovskaya

Irina V

Articles

Korotkov S, Nesterov V, Belostotskaya G, Braylovskaya I, Novozhilov A, Sobol K / Influence of Tl(+) on the Ca(2+) and Na(+) movement across rat neonatal cardiomyocytes and rat heart mitochondria membranes / Ukr. Biochem. J. 2020 92(1) : 41-55
DOI
Korotkov S, Konovalova S, Nesterov V, Braylovskaya I / Mersalyl prevents the Tl+-induced permeability transition pore opening in the inner membrane of Ca2+-loaded rat liver mitochondria / Biochemical and Biophysical Research Communications 2018 495(2) : 1716-1721
DOIPubMed